กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางศุภาพิชญ์ แท่นทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวปิยพร แข็งขันธ์
ครู คศ.1