กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววาสี เสนาสุ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางศุภาพิชญ์ แท่นทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3