กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวเกษราภรณ์ สอนนนฐี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศักดิ์ฎา ทบโม
ครู คศ.1