กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจันทนา สมบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศุภาพิชญ์ แท่นทอง
ครู คศ.1

นางสาววาสี เสนาสุ
ครู คศ.1