กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปิยพร แข็งขันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศุภาพิชญ์ แท่นทอง
ครู คศ.1