ฝ่ายธุรการ/อาคารสถานที่

นางสาววนัสนันท์ ตงสาลี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกิตติมา นิจสุข
พนักงานทั่วไป บ.2

นายสมศักดิ์ พยุงทอง
พนักงานสถานที่ บ.2