ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการปี 2565
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 65
กำหนดการปฏิบัติงานการเรียนการสอนระหว่างเดือน ตุลาคม 2565
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 65
การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 65
การเลิกเรียนก่อนเวลา
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 65
กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียนและการปฏิบัติตนระหว่าง เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 65
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 Pfizer(ไฟเซอร์) ฝาสีส้ม อายุ 5-11 ปี
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 65
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 65
การปฏิบัติงานที่บ้านเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โ(ควิด 19)
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 65
แผนปฏิบัติการปี 2564
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2564-2568
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
แจ้งผู้ปกครองทุกท่าน เรื่อง การรับเงิน อุปกรณ์การเรียน และอาหารเสริม(นม)
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน สำนักงานเขตสะพานสูง
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 4
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 64