ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางศรินรัตน์ ดำรงสินศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2564 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริวัฒน์ บุนนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.2564
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไล ตั้วสมพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ต.ค.2559 - 29 ก.ย.2560
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระพร ทองสาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ต.ค.2555 - 18 ต.ค.2559
ชื่อ-นามสกุล : นางภัชธณษร ช่อมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พ.ย.2553 - 28 ก.ย.2555
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.วิเชียร อินทจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ธ.ค.2551 - 11 พ.ย.2553
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงชัย สัณฑพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ต.ค.2547 - 2 ธ.ค. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นางส่งศรี โกมารทัต
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย.2545 - 15 ต.ค 2547
ชื่อ-นามสกุล : นางฉัตรมณี วิริยะผล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ธ.ค.2542 - 31 ต.ค. 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายดิลก สังข์ทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2541 - 16 พ.ย.2542
ชื่อ-นามสกุล : นางวนิดา สุขุมาภัย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นางสายพิณ ป้องกันภัย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธ.ค.2532 - 30 พ.ย.2536
ชื่อ-นามสกุล : นายเหรียญ เกียงขวา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิย. 2522 - 30 พ.ย.2532
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรชัย ชูกลิ่นหอม
ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2521 - 31 พ.ค. 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายคีรี ธีวะรัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย.2505 - 30 ก.ค.2521
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลวย สุวรรณพันธ์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ก.ย.2502 - 30 ต.ค.2505