ภาพกิจกรรม
ทับช้างคลองบนเกม ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา2565
วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 25๖5 โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน จัดการแข่งขันกีฬาสี “ทับช้างคลองบนเกม ครั้งที่ 41” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักรักษาระเบียบวินัยและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
การจัดการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ เกิดขึ้นได้เพราะได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นอย่างดี จากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2565,16:10   อ่าน 260 ครั้ง