คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
1.นายภัควัฒน์ เนตรสง่า
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี เย็นพินโย
ตำแหน่ง รองประธาน
3.นางสุกันยา ทับทรวง
ตำแหน่ง รองประธาน
4.นางสาวใกล้รุ่ง ชาวบางน้อย
ตำแหน่ง กรรมการ
5.นายวิสุทธ โกมลวานิชย์
​ตำแหน่ง กรรมการ
6.นางพรพฤกษา กันใจ
​ตำแหน่ง กรรมการ
7.นาวสาวเพชรรัตน์ อับดุลเลาะห์
​ตำแหน่ง กรรมการ
8.นางอำไพ มลตรา
​ตำแหน่ง กรรมการ
9.นางสาวพนรัต อาสนชัย
​ตำแหน่ง กรรมการ
10.นางสาวรุ้งตะวัน เอี่ยมมะวัน
​ตำแหน่ง กรรมการ
11.นายสุรีย์ ขันตี
​ตำแหน่ง กรรมการ
12.นางสุดัญญา ศรีสอาด
​ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ