อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์
“สร้างบรรยากาศสู่การเรียนรู้”
 
เอกลักษณ์
“โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี”