สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน/อักษรย่อโรงเรียน/สีโรงเรียน