logo

สะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

02-3682116

st_kb@hotmail.com

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

ข้อมูลสถานที่ อาคาร

จำนวนอาคาร

อาคารเรียนแบบตึก 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง มี 32 ห้องเรียน

จำนวนอาคารประกอบ

• บ้านพักครู จำนวน 4 หลัง
• บ้านพักภารโรง 2 หลัง
• ห้องส้วม 10 ห้อง
• ที่ดื่มน้ำ 2 ที่
• ที่ล้างหน้า 2 ที่

ห้องพิเศษ

– ห้องสมุด 1 ห้อง
– ห้องธุรการ 1 ห้อง
– ห้องผู้อำนวยการ 1 ห้อง
– ห้องวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง
– ห้องการศึกษาพิเศษ 1 ห้อง
– ห้องพยาบาล 1 ห้อง
– ห้องดนตรีสากล 1 ห้อง
– ห้องประชุม 1 ห้อง
– ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง
– ห้องพลศึกษา 1 ห้อง
– ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ห้อง
– ห้องอิสลาม 1 ห้อง
– ห้องศิลปะ 1 ห้อง
– ห้องดนตรี – นาฏศิลป์ 1 ห้อง
– ห้องพัฒนาศักยภาพ 1 ห้อง