logo

สะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

02-3682116

st_kb@hotmail.com

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

1. นางสาวสิริวัฒน์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2. นายสมคิด สมเปาจี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
3. นางสาวศันสนีย์ วัชรชวนะ หัวหน้างานบริหารวิชาการ
4. นางสาวครรชรินทร์ มณีวงศ์ หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
5. นางรัตนา ปานนิล หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
6. นายนิคม เผือกชาย หัวหน้างานบริหารทั่วไป

คณะกรรมการสถานศึกษา

1. นายปราโมทย์ บุญชู ประธานคณะกรรมการ
2. นายเจริญ มณีดำ กรรมการฝ่ายผู้แทนกรุงเทพมหานคร
3. นายสมนึก ปานนิล กรรมการฝ่ายผู้แทนองค์กรศาสนา
4. นายสมใจ พุ่มเพ็ชร กรรมการฝ่ายผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นายกิตติธัช ศิริวัฒน์ กรรมการฝ่ายผู้แทนผู้ปกครอง
6. นางอรุณีย์ สิงสาหัส กรรมการฝ่ายผู้แทนศิษย์เก่า
7. นายนิคม เผือกชาย กรรมการฝ่ายผู้แทนครู
8. น.ส.อุนารินทร์ ฤทธิ์ศิริ กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นางรุจี ชญาภาพงศ์ กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายสมศักดิ์ จิตสวัสดิ์ กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายมงคล อนุรักษ์ กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายปรัชญาชัย และซัน กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายนุช ฤทัยรัตน์ กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
14. รศ.เลิศ อานันทนะ กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายธีระพร ทองสาด กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1. นางสาวณัฐธัญญา ยะรังวงษ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ้งตะวัน เอี่ยมมะวัน รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ชุววิศิษฏ์เมธา กรรมการ
4. นางพรสม แนวศิริ กรรมการ
5. นางดวงกมล ทองสมรักษ์ กรรมการ
6. นางอรวรรณ คงชนะ กรรมการ
7. นางจันทรา จินดาดวง กรรมการ
8. นางมณัสนันท์ มิดำ กรรมการ
9. นางกนกวรรณ มูหมัดตอเฮด กรรมการ
10. นายสมชาติ สิทธิปัญญา กรรมการและเลขานุการ