logo

สะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

02-3682116

st_kb@hotmail.com

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อ 17 กันยายน 2502 โดยมี นายมาน   ทองดี เป็นผู้อุทิศที่ดินให้ จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา และมีนายสวัสดิ์ สิงสาหัส  เป็นผู้ปลูกสร้างอาคารเรียน ต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว กว้าง 7 เมตร ยาว 63 เมตร จำนวน 7 ห้องเรียน เป็นเงิน 250,000 บาท เปิดเรียนเมื่อ 6  กุมภาพันธ์ 2513 เปิดสอนตั้งแต่ ชั้น ป.1 – ป.4

พ.ศ. 2523 กรุงเทพมหานคร จัดสรรงบประมาณรื้อถอนอาคารไม้ สร้างเป็นอาคารเรียนตึก 4 ชั้น 12 ห้องเรียน อาคาร 1 (2-001-00) เนื้อที่  410  ตารางเมตร  จำนวน 1 หลัง

พ.ศ.2538 กรุงเทพมหานคร จัดสรรงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนตึก 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบ สนศ.384  เนื้อที่  256  ตารางเมตร  จำนวน 1 หลัง

ปัจจุบันมีอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง บ้านพักครู 4 หลัง บ้านพักภารโรง 2 หลัง โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ป.6

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ลักษณะ เป็นรูปวงกลมสองชั้นซ้อนกัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.2 เซนติเมตร วงกลม ชั้นในมีรูปพระอินทร์ทรงช้าง ยืนเหนือเมฆอยู่ตรงกลาง ด้านบนมีขีดเป็น รัศมี จำนวน 50 ขีด หมายถึงสำนักงานเขต 50 เขต วงกลมด้านบนขวามี ความว่า “กรุงเทพมหานคร” วงกลมด้านนอกด้านบนมีข้อความว่า “ สุวิชาโน ภวํ โหติ ” ซึ่งเป็นคติพจน์ของโรงเรียน ด้านล่างของวงกลมมีข้อความว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ซึ่งเป็นคำแปลของคติพจน์ของโรงเรียน ว่าด้านล่างมีข้อความว่า “โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน”

อักษรย่อ

ก สพ. ทชบ.

ก หมายถึง กรุงเทพมหานคร
สพ. หมายถึง สำนักงานเขตสะพานสูง
ทชบ. หมายถึง โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน

สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน หมายถึง ความมานะ อดทน ความเสียสละ
สีแสด หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า การพัฒนา
1. การพัฒนาตนเอง
2. การพัฒนาสังคม – สิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาชาติบ้านเมือง

สีน้ำเงิน – สีแสด หมายถึงความมานะ อดทน การเสียสละ เพื่อบรรลุความ เจริญก้าวหน้าของชีวิต สังคมและชาติบ้านเมือง

วิสัยทัศน์

บริหารอย่างมีระบบ ครบวงจรเทคโนโลยี บรรยากาศดี
สร้างคนดีคนเก่งสู่สังคม โดยประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมสู่อาเซียน

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
3. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการสามารถจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. โรงเรียนสะอาด มีบรรยากาศดี เน้นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

ปรัชญาการจัดการศึกษา

ความรู้ คู่คุณธรรม

คติพจน์

สุวิชา โน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

พันธกิจ

1. พัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้ พร้อมที่จะจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนและการสอนในโรงเรียน
4. เสริมสร้างความสมบูรณ์ในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้แก่นักเรียน
5. ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน
6. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเพื่อพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
7. จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
8. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“นักเรียนรักสะอาด สร้างบรรยากาศสู่การเรียนรู้”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี”

มาตรการส่งเสริมสถานศึกษา

1. โครงการระเบียบวินัยในโรงเรียน
2. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียน
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพ