logo

สะพานสูง

กรุงเทพมหานคร

02-3682116

st_kb@hotmail.com

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

1084970_408952525880911_639778442_o
เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ป.6

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย / โครงสร้างเวลาเรียน

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ / โทรสาร 02-3682116 / 02-3682116 / EMAIL st_kb@hotmail.com

" โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน "

บริหารอย่างมีระบบ ครบวงจรเทคโนโลยี บรรยากาศดี
สร้างคนดีคนเก่งสู่สังคม โดยประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมสู่อาเซียน